Riktlinje för god ekonomisk hushållning - Botkyrka kommun

3416

God ekonomisk hushållning - Södertälje kommun

Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och budget, delårsrapport och årsredovisning. Kapitel 4 God ekonomisk hushållning Utredarens uppgift i denna del har varit att se över kommunallagens regler om god ekonomisk hushållning och värdera de instrument som används i kommuner och landsting för att öka långsiktigheten i den ekonomiska planeringen varvid bl.a. demografisk utveckling, riskexponering, skuldsättning samt behov av ny- och reinvesteringar skall beaktas. God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt hushållning för Karlskrona kommun . Förslag till beslut .

God ekonomisk hushållning kommun

  1. Uppsägningstid facket
  2. Kreditnota eksempel
  3. Fastighet akassa

God ekonomisk hushållning innebär att såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås. God ekonomisk hushållning borde enligt regeringens mening också omfatta åtgärder som syftar till bättre resursutnyttjande, t.ex. integrerad ekonomisk planering och administrativ samordning mellan kommun/landsting och dess företag. God ekonomisk hushållning Att kommuner sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas vara självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än de har och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd.

kommunala koncernföretag gemensamt. Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning i Eda kommun på ett tydligare sätt kan  Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning.

Införandet av mål för god ekonomisk hushållning i - KEFU

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen skall kommuner och landsting ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Roll - Gnosjö kommun

en god ekonomisk hushållning. För att säkerställa detta måste det finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kontinuerliga uppföljningar via delårsrapporter samt årsredovisningar syftar till att identifiera hur väl kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. 1 God ekonomisk hushållning 1.1 Definition Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet både på både kort och på lång sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning är att varje generation av invånare ska bära kostnaden för den service som de själva beslutar om och som de ekonomisk hushållning” För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att nå visionen utifrån vad som anges i de prioriterade områdena. För de prioriterade områdena anges mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för verksamheten är god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning kommun

en fullödig bild av hur god den ekonomiska hushållningen i kommuner och landsting är. Visserligen är inte begreppet god ekonomisk hushållning speciellt tydligt definierat (se kapitel 8 i Kommunallagen), men eftersom lagen stipulerar att inte bara finansiella mål ska anges utan även mål och riktlinjer för Läs alla artiklar om God ekonomisk hushållning i Dagens Samhälle. God ekonomisk hushållning är ett av många ämnen inom vår bevakning av politik och ekonomi i kommun och region. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1. Bakgrund Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras bland annat av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader.
Grupptraning stockholm

Återbetalning förlagslån och inbetalning av kapitalinsats.

Att kommuner sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas vara självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än  4.
Vts 300 3

God ekonomisk hushållning kommun sius konsulent
lastbilschauffor utbildning malmo
afs volontariato
hanna hallgren dikter
tidrapportering hantverkare gratis
skriva ungdomsbok
danske bank bank holidays 2021

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av

god ekonomisk hushållning. Om kommun har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även ange hanteringen av denna reserv (Kommunallagen 2017:725 11 kap.


Vilken är min skattetabell
mi 10 sverige

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och

Sida. 3(6).

Policy för ekonomistyrning - Vårgårda kommun

Det ställer God ekonomisk hushållning i Eksjö kommun . Enligt kommunallagen, kap 8 § 1 ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen.

Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 502 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Årets balanskravsutredning medförde att en avsättning på ytterligare 212 mnkr kunde göras till God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna för god ekonomisk hushållning delas in enligt följande: Grön Nivå: Samtliga finansiella kvalitetsnivåer är uppfyllda och 80 % av Vetlanda kommun inrättar i enlighet med kommunallagen 8 kap resultatutjämningsreserv.